TGA Minimo Plus 4

TGA Minimo Plus 4

Speed: 4 mph

Range: 12.5 miles

Max user weight: 18 stone