TGA Minimo Plus

TGA Minimo Plus

Speed: 4 mph

Range: 12.5 miles

Max user weight: 18 stone