Kymco Midi XLS

Kymco Midi XLS

Speed: 8 mph

Range: 25 miles

Max user weight: 25 stone